Aktualności
O projekcie
Położenie
Galeria
Kontakt

Poznaj swoją okolicę,
czyli co ciekawego można zobaczyć w naszej gminie?

ścieżka geologiczna w Jerzmanowicach obok Jaskini Nietoperzowej

Na terenie Gminy Jerzmanowice – Przeginia w ciągu ostatnich dwóch lat powstały ciekawe obiekty turystyczne, mające charakter naturalnego laboratorium w terenie. Są to min. ścieżka geologiczna pod Jaskinią Nietoperzową i szkółka leśna w centrum wsi Łazy. Te elementy powstały w ramach wykonywania zadania publicznego pn. Realizacja Edukacyjnej ścieżki historyczno-przyrodniczej „Jaskiniowa Dolina” w 2014 i 2015 r. Projekt ten realizowany był przez Stowarzyszenie Ekoturystki „Ostaniec” Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Œrodki na cel pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w ramach programu „Małopolska Gościnna” oraz z Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Wójt Gminy Adam Piaśnik dwukrotnie wsparł finansowo realizację projektu, a partnerami w wykonywaniu zadania była Kopalnia Wapieni „Czatkowice” i Ojcowski Park Narodowy. Kopalnia ofiarowała okazy skalne, a Ojcowski Park Narodowy przekazał pnie drzew do edukacyjnej szkółki oraz wspierał merytorycznie cały projekt. W ciągu realizacji zadania udało się wytyczyć trasę Edukacyjnej ścieżki historyczno-przyrodniczej pod nazwą „Jaskiniowa Dolina” oraz częściowo ją zagospodarować. Jaskiniowa Dolina to 12 kilometrowa trasa turystyczna, biegnąca od Jaskini Nietoperzowej w Jerzmanowicach, przez Dolinę Będkowską, wieś Łazy i Szklary. W trakcie realizacji projektu zagospodarowane zostały cztery stanowiska edukacyjne tj. Jaskinia Nietoperzowa (stanowisko kultury jerzmanowickiej), ródło Będkówki, Wodospad „Szum” i Szkolne Schronisko Młodzieżowe PTSM w centrum wsi Łazy. Spacerując Jaskiniową Doliną podziwiać można efekty wietrzenia krasowego w postaci jaskiń czy fantazyjnych skałek oraz obserwować nietoperze i ślady czasów prehistorycznych. W w/w miejscach umieszczono 4 tablice informacyjne, totem informacyjny z trasą ścieżki, szkółkę leśną oraz ścieżkę geologiczną.

Edukacyjna szkółka leśna w Łazach

Dlaczego akurat Jaskiniowa Dolina? Otóż mieszkamy w terenie bardzo zróżnicowanym pod względem geologicznym, krajobrazowym, przyrodniczym i kulturowym. Wiele osobliwości można podziwiać bezpośrednio w terenie, gdzie wystarczy wytężyć zmysły, by zobaczyć namacalny dowód odległej prehistorii w postaci kości zwierząt plejstoceńskich czy skamieniałości jurajskich. Ponadto różnorodność gatunkowa flory i fauny, bogactwo krajobrazu i wiele istniejących stanowisk archeologicznych skłania ku temu aby ciągle uświadamiać mieszkańców jak również turystom w jak bardzo bogatym geologiczne i przyrodniczo terenie mieszkamy. Warto wiedzieć, że wiek najstarszych skał w naszej okolicy sięgają 400 mln lat, a powszechnie występujące skały jurajskie liczą sobie średnio 150 mln, wśród których wypreparowane są wspaniałe jaskinie kryjące wiele archeologicznych śladów. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat różne instytucje naukowe prowadziły w naszym regionie badania, które dowiodły ogromnego bogactwa i zróżnicowania przyrodniczego obszaru, w którym mieszkamy i w którym musimy racjonalnie gospodarować, by nie zaprzepaścić tego, czym obdarowała nas natura. I nie chodzi tu tylko o wielogatunkowośc flory i fauny, atrakcyjne jaskinie, skałki czy doliny. Musimy pamiętać, że ten uroczy pofalowany krajobraz jurajski to również klimat, powietrze którym oddychamy, wody i gleby, stanowiące podstawę życia człowieka. W naszej gminie istnieją pomniki przyrody, rezerwaty, wytyczone są szlaki turystyczne piesze i rowerowe, jednak wciąż nie potrafimy docenić tego, co posiadamy. Dlatego edukacyjna ścieżka historyczno-przyrodnicza „Jaskiniowa Dolina” ma na celu edukowanie i pokazywanie piękna naszej okolicy. Z pewnością warto uświadamiać i promować przyrodnicze i kulturowe osobliwości naszej gminy, w sposób sprzyjający kształtowaniu postaw ekologicznych. Przecież tu żyjemy, mieszkamy i musimy zadbać o to aby to dziedzictwo przekazać kolejnym pokoleniom w jak najmniej zmienionym stanie. Należy pamiętać, że konieczne jest budowanie świadomości ekologicznej i kreowania autentycznej wrażliwości w kwestii ochrony przyrody, tak aby pozytywny i odpowiedzialny stosunek do przyrody stał się trwałym elementem systemu wartości każdego człowieka. Dlatego na terenie naszej gminy często organizowane są spotkania edukacyjne oraz rajdy przyrodnicze dla dzieci i młodzieżowe współpracy z samorządami, szkołami, instytucjami turystycznymi i edukacyjnymi. Wiele z tych imprez objętych jest patronatem Starosty Krakowskiego oraz Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia, co świadczy o ich zaangażowaniu i wspieraniu wszelkich działań edukacyjnych, służących wszechstronnemu rozwoju dzieci i młodzieży.

Teresa Sieradzka
Stowarzyszenie Ekoturystyki "Ostaniec"
Gminy Jerzmanowice-PrzeginiaZaproszenie na II Rajd Przyrodniczy „w Jaskiniowej Dolinie”
Łazy 29-30 X 2015

Stowarzyszenie Ekoturystyki „Ostaniec” Gminy Jerzmanowice - Przeginia oraz Szkolne Koło Turystyczno - Krajoznawcze „OSTANIEC”, działające przy Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach zaprasza na rajd.

Zaproszenie i dokładny harmonogram w poniższym pliku:

Zaproszenie na rajdZaproszenie na warsztaty ekologiczne oraz konkurs na tradycyjny bukiet na Święto Matki Boskiej Zielnej

Warsztaty będą składać się z dwóch części: praktycznej (zbieranie i rozpoznawanie ziół w terenie) oraz teoretycznej (omówienie tradycji Święta Matki Boskiej Zielnej, symbolika kwiatów i ziół, układanie bukietów). Każdorazowo potrwają około 3 godzin.

Zaproszenie i dokładny harmonogram w poniższym pliku:

Zaproszenie na warsztaty


Zaproszenie do zwiedzania Edukacyjnej ścieżki
historyczno-przyrodniczej „Jaskiniowa Dolina”

Zapraszamy do zwiedzania edukacyjnej ścieżki, przedstawiającej dzieje geologiczne w regionie krakowskim. Ścieżka znajduje się na terenie Jurajskich Parków Krajobrazowych „Dolinki Krakowskie” około 25 km na północny zachód od Krakowa w Jerzmanowicach (przy Jaskini Nietoperzowej). Dogodna lokalizacja oraz bliskość bogatej w jaskinie, Doliny Będkowskiej zachęcają do zobaczenia różnorodności geologicznej okolic Krakowa na powierzchni niespełna 3 arów. Ścieżka geologiczna jest pierwszym stanowiskiem Edukacyjnej ścieżki historyczno-przyrodniczej „Jaskiniowa Dolina”.

Obiekt ten powstał jako projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna”, Gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz dzięki współpracy z Kopalnią Wapienia „Czatkowice” Sp. z o.o. Przy ścieżce ustawiona jest tablica informacyjna dużego formatu z opisem dziejów ziemi regionu krakowskiego. Ścieżka wykonana została z okazów skalnych różnego wieku pozyskanych z kamieniołomów w Czatkowicach, Młynce, Zalasie, Niedźwiedziej Górze, Dubiu i Dębnika. Wybrane okazy pozyskane zostały z prywatnego gospodarstwa z Filipowic. Ścieżka wybudowana została w formie amonitu, na którym ułożono skały wg wieku tj. od najstarszej do najmłodszej. Każdy z okazów skalnych opisany jest wg czasu powstania czyli w jakiej erze i okresie geologicznym powstał oraz ile dana skał ma lat. Niektóre z okazów na fragmencie powierzchni są wyszlifowane, co daje możliwość zobaczenia przekroju skały. Utworzenie ścieżki geologicznej z pewnością pozwoli na organizowanie różnego rodzaju imprez sportowych, edukacyjnych i turystycznych adresowanych do społeczności lokalnej i ponadlokalnej oraz prowadzenie tzw. „zielonych lekcji przyrodniczych” w terenie. Nowy obiekt turystyczny niewątpliwie wpłynie na promowanie edukacji oraz ochronę i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi w najbliższej okolicy.

Wykonawcą projektu jest Stowarzyszenie Ekoturystyki „Ostaniec” Gminy Jerzmanowice-Przeginia.